This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Continue
  • Dansk
  • Suomi
  • Русский

Vejledende salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer udført og formidlet af sælger, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage, men afgives med forbehold for mellemsalg.

Salgspriser
Alle i tilbud, ordrebekræftelser og købsaftaler anførte priser er dagspriser, baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurser, toldsatser og afgifter, herunder import- og eksportafgifter, men er eksklusive merværdiafgift. Priserne er endvidere anført på basis af sælgers/leverandørers/underleverandørers dagspriser. sælger forbeholder sig ret til at foretage sådanne reguleringer af de opgivne priser, som måtte følge af ændringer af de ovennævnte faktorer, som indtræder inden leveringen.

Indbytningspriser
Skal sælger tage brugt materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor indtil det ibyttetagnes overgivelse til sælger. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til sælger.

Ordrer
Kun ordrebekræftelser, leasing-, rental- eller købekontrakter, som er godkendt af sælgers direktion er bindende for sælger.

Leveringsforbehold
I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på sælgers eller sælgers leverandørs/underleverandørs virksomhed, hvoraf leverancen er afhængig, samt i tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder isvanskeligheder, ildsvåde eller andre uforudsete årsager som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller leverancens transport til leveringsstedet, udsættes leveringen uden ansvar for sælger, så længe den pågældende hindring består. Sælger forbeholder sig ret til ved ind- og/eller udførelsesforbud ansvarsfrit at annullere ordren.

Levering
Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet til sælgers kundskab. Levering sker ab sælgers lager i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

Betaling
Hvor ingen anden aftale foreligger, skal betaling ske ved levering. Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tid, er købesummen desuagtet forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering.

Renter ved for sen betaling
Ved betaling efter forfaldsdagen (leveringsdagen) eller en aftalt ”sidste rettidige betalingsdag” beregnes renter fra forfaldsdagen (leveringsdagen).

Kontantsalg - ejendomsret
Som anført i afsnittet om ”Betaling” sker levering under forudsætning af kontant betaling ved leveringen. En aftale om, at rettidig betaling af købesummen anses for sket, såfremt hele købesummen er betalt inden for en kortere frist efter leveringsdagen (sidste rettidige betalingsdag), betragtes ikke som en kreditaftale. Ejendomsretten til det solgte forbliver sælgers indtil hele købesummen er betalt, hvorfor køber indtil da er uberettiget til at udleje, udlåne, pantsætte eller på anden lignende måde disponere over det solgte. Betales købesummen ikke rettidigt, er sælger berettiget til via fogedretten til at tage det solgte tilbage.

Modregning
Køberen er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er anerkendt af sælger.

Mangler og reklamation

  1. Ved levering skal køber straks undersøge det leverede
  2. Reklamation over synlige fejl og mangler skal ske skriftligt og senest på den 5. arbejdsdag efter leveringsdagen.
  3. Efter sælgers valg vil evt. fejl eller mangler ved det leverede blive afhjulpet ved reparation eller berigtiget ved omlevering

Ansvarsbegrænsning

  1. Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
  2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Returnering
Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale.

Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Share this page: